Business developemnt manager

Ref. No.: RENRU1417
REMOTE

Apply

Klient

Naszym Klientem jest międzynarodowy koncern energetyczny, od lat inwestujący na całym świecie w odnawialne źródła energii oraz zajmujący się utrzymaniem technicznym i komercyjnym nowych projektów. Zarządza ponad 10 000 MW mocy zainstalowanej w różnych projektach wytwarzających energię. Firma projektuje, finansuje, buduje oraz zarządza operacyjnie farmami fotowoltaicznymi i wiatrowymi.

Rola

Obecnie poszukujemy dla nich Business Development Managera.

Obowiązki

– identyfikację projektów fotowoltaicznych o dużym potencjale, – pomoc w ocenie analizowanych projektów inwestycyjnych,
– negocjowanie i podpisywanie umów dzierżawy,
– porozumiewanie się z władzami firmy w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń na budowę i eksploatację elektrowni słonecznych, – komunikowanie się i współpracę z członkami zespołów planowania i budowy,
– zarządzanie relacjami z lokalnymi władzami, zakładami użyteczności publicznej i organami regulacyjnymi,
– współpraca z doradcami prawnymi, podatkowymi, technicznymi i ubezpieczeniowymi,
–  kontrolę projektów do stanu gotowości do budowy, a także uczestniczenie w aukcjach oraz procesie sprzedaży.

Wiedza, umiejętności i doświadczenie

Od zatrudnionej osoby oczekuje się posiadania dyplomu magistra w dziedzinie technicznej, ekonomii lub prawa, doświadczenia zawodowego wyniesionego z branży energetycznej w obszarze energetyki odnawialnej lub działalności związanej z rozwojem projektów energetycznych, znajomości procesu udzielania zezwoleń na zagospodarowanie przestrzenne terenu, przepisów środowiskowych / budowlanych oraz warunków przyłączenia terenu do sieci, umiejętność oceny projektów energetycznych z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia, umiejętność samodzielnej pracy i proaktywnego kontaktu z interesariuszami.